Formularz Kontaktowy

Dane zamawiającego

Adres zamawiającego (dane do faktury)

Osoba do kontaktu

KLAUZULA INFORMACYJNA
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eko-Jumir Sp. z o.o., ul. Fryderyka Chopina 94, 43-600 Jaworzno, KRS: 0000335837, NIP: 6252404473, REGON: 241302094. Kapitał zakładowy spółki opłacony w całości.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan, której dane dotyczą, lub dopodjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia stosunku prawnego
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania usługi.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.