Co o wywozie odpadów budowlanych mówią przepisy?

Wywóz odpadów budowlanych jest istotnym elementem przy realizacji projektów budowlanych i inwestycyjnych. Przepisy prawa regulujące tę kwestię mają na celu zapewnienie odpowiedniej gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz minimalizacji negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. W niniejszym artykule omówione zostaną kluczowe aspekty dotyczące wywozu odpadów budowlanych w Polsce.

Obowiązki wynikające z ustawy o odpadach

Wywóz odpadów budowlanych regulowany jest przede wszystkim przez ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797). Zgodnie z jej treścią, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie budownictwa jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie inwestycji, co obejmuje również odpowiednie gospodarowanie odpadami. W szczególności przedsiębiorca musi zapewnić selektywny zbiór i transport odpadów do m.in. zakładów unieszkodliwiania czy recyklingu oraz prowadzić ewidencję powstających odpadów. W przypadku nieprzestrzegania tych wymogów mogą zostać nałożone kary administracyjne lub odpowiedzialność karna.

Rodzaje odpadów budowlanych: segregacja i przygotowanie do wywozu

Odpady budowlane dzielą się na niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Do pierwszej grupy zalicza się m.in. azbest, farby czy przestarzałe materiały izolacyjne. Odpady te wymagają specjalistycznego postępowania oraz posiadania stosownych zezwoleń na ich wywóz. Inne odpady, takie jak beton, cegła, gips czy drewno, również wymagają odpowiedniej segregacji. W związku z tym przedsiębiorca musi zadbać o to, aby odpady te były zbierane i przekazywane do właściwych zakładów unieszkodliwiania lub recyklingu.

Przed rozpoczęciem procesu wywozu odpadów budowlanych przedsiębiorca powinien zaplanować działania związane z gospodarką odpadami już na etapie projektowania inwestycji. Należy uwzględnić wtedy takie aspekty jak wolumen generowanych odpadów, możliwości ich segregacji oraz wyboru odpowiednich firm zajmujących się transportem i zagospodarowaniem tychże odpadów. Dodatkowo, warto sprawdzić lokalne przepisy dotyczące wywozu odpadów, gdyż mogą różnić się w zależności od regionu Polski. Co więcej, aby zapewnić prawidłowy wywóz odpadów budowlanych, należy podjąć współpracę z profesjonalnymi firmami zajmującymi się taką działalnością.