Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

Za odpady niebezpieczne uznaje się te, które po przedostaniu się do środowiska mogłyby stanowić zagrożenie dla ludzi i innych form życia. Zalicza się do nich m.in. odpady podatne na samozapłon, korozyjne, reaktywne (skłonne do eksplozji, emisji gazów toksycznych itp.), ekotoskyczne, drażniące, żrące, zakaźne, mutagenne itp.

Kody odpadów

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ich posiadacze mają obowiązek prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji w oparciu o katalog odpadów (z tego obowiązku zwolnione są nieliczne podmioty). Odpadom nadaje się kody, składające się z sześciu cyfr. Dwie pierwsze oznaczają grupę odpadów, kolejne - podgrupę, a ostatnie – ich rodzaj. Odpady niebezpieczne dodatkowo oznacza się gwiazdką (np. 12 06 03* to rozpuszczalnik). Odbiór odpadów niebezpiecznych może realizować tylko firma posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Przykłady odpadów niebezpiecznych

Do odpadów niebezpiecznych zalicza się wiele typów odpadów. Są to między innymi odpady medyczne i weterynaryjne, środki farmaceutyczne, leki i inne związki stosowane w medycynie, jak i weterynarii. Bardzo niebezpieczne dla środowiska są m.in. pozostałości tuszów, farb, lakierów, rozpuszczalników, klejów, żywic, lateksów i środków do konserwacji drewna. Specjalistycznego odbioru i utylizacji potrzebują oleje mineralne i inne substancje oleiste i materiały smoliste powstające w procesach rafinacji i destylacji. Z oczywistych względów niebezpieczne są też pozostałości po środkach pirotechnicznych i wybuchowych i pozostałości laboratoryjne. Do opadów niebezpiecznych zalicza się też elektrośmieci (zużyte RTV, AGD itp.), baterie i akumulatory. Niewiele osób wie, że stara lodówka wystawiona do zwykłej altany na odpady, gdy zaczyna rdzewieć, zaczyna wydzielać trujący ołów, kadm, czy freon.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Część odpadów niebezpiecznych można ponownie wykorzystać. Chociaż odpady medyczne w większości trafiają do wyspecjalizowanych spalarni, resztki środków ochrony roślin czy rozpuszczalników poddaje się tzw. procesowi odzysku energetycznego. Pozyskana energia wykorzystywana jest do różnych procesów technologicznych, dzięki czemu ogranicza się zużycie energii pochodzącej z paliw kopalnianych.