Jak są klasyfikowane odpady medyczne?

Odpadami medycznymi nazywa się te, które powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Są one stosunkowo problematyczne. Stanowią duże zagrożenie infekcyjne, a także mogą zawierać niebezpieczne substancje chemiczne pochodzące z lekarstw i odczynników chemicznych. W niektórych odpadach znajdują się tkanki, które wymagają odpowiedniego postępowania związanego z ich spopieleniem lub grzebaniem.

Odpady medyczne to m.in. odpady w postaci krwi, narzędzia (w tym igły, pipety, skalpele itp.), zużyte materiały opatrunkowe, rękawice chirurgiczne, materiały zanieczyszczone wydaliną i wydzieliną pacjenta czy szczątki ludzkie. Odpady medyczne muszą być odpowiednio klasyfikowane, transportowane i utylizowane.

Klasyfikacja odpadów medycznych

Odpady medyczne dzieli się na 3 grupy:

  1. zakaźne
  2. niebezpieczne, inne niż zakaźne (dawniej: specjalne)
  3. inne niż niebezpieczne (dawniej: pozostałe)

Kody odpadów zakaźnych

Najogólniej mówiąc, do tej grupy zaliczają się odpady, które mogą wywoływać choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów. Ich kody to:

18 01 02* - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady, z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82)
18 01 80* - zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
18 01 82* - pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

Kody odpadów niebezpiecznych (innych niż zakaźne)

Do tej grupy zalicza się odpady, które mogą wywoływać choroby niezakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów. Tu też wlicza się odpady mogące być źródłem skażenia środowiska.

18 01 06* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 08* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
18 01 10* - odpady amalgamatu dentystycznego

Kody odpadów medycznych innych niż niebezpieczne

Do tej grupy zalicza się pozostałe odpady medyczne, niestanowiące niebezpieczeństwa.

18 01 01 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 04 - inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
18 01 07 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 81 - zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej inne niż wymienione w 18 01 80