Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Z tego powodu tak istotne jest, aby odpowiednio je składować i unieszkodliwiać. Zasady, według których należy postępować z odpadami niebezpiecznymi, określa Ministerstwo Środowiska.

Przepisy mówią między innymi o tym, że tego typu śmieci nie można magazynować dłużej niż przez rok. Przed upływem tego okresu odpady niebezpieczne muszą być poddane procesowi utylizacji. Warto jednak pamiętać, że śmieci z posesji właściciela powinny być usunięte bezpośrednio po ich wytworzeniu. Specjalnością naszej firmy jest odbiór odpadów niebezpiecznych przed upływem 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa świadczące usługi wywozu niebezpiecznych odpadów, muszą posiadać pozwolenie na odbieranie tego typu odpadów oraz regularne ich usuwanie. Po wywiezieniu śmieci nasza firma poddaje je skrupulatnej selekcji. Od tego zależy dalsze postępowanie, czyli wybór metody utylizacji lub ewentualnego ponownego wykorzystania.

Jakie odpady można zaliczyć do kategorii niebezpiecznych?

Definicja mówi, że odpady niebezpieczne to takie, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt, roślin oraz innych form życia. Mogą charakteryzować się łatwopalnością, korozyjnością lub dużą zdolnością do reagowania z innymi substancjami chemicznymi. Odpady niebezpieczne bardzo często wydzielają do gleby lub powietrza niebezpieczne związki, które powodują zanieczyszczenie, a nawet skażenie.

Przykłady odpadów niebezpiecznych:

  • odpady chemiczne,
  • odpady medyczne i weterynaryjne,
  • odpady przemysłowe – żrące, łatwopalne lub mutagenne,
  • pestycydy,
  • baterie i akumulatory,
  • rozpuszczalniki, farby i lakiery,
  • środki czystości.


Głównym źródłem niebezpiecznych odpadów jest działalność człowieka, powszechna modernizacja i urbanizacja. Większość z nich pochodzi z przemysłu, ale również rolnictwa. Nie można zapominać również o prywatnych gospodarstwach domowych. Ważne jest więc, aby ograniczać wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i jak najszybciej je unieszkodliwiać.